Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh:

Thay đổi vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư
Thay đổi địa chỉ
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thay đổi nhà đầu tư
Mua bán sáp nhập hoặc chuyển nhượng dự án

Đơn xin điều chỉnh, thay đổi chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu)
Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh
Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đầu tư
Ngoài các tài liệu nêu trên, tùy nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:
Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP
Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…
Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu
Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…)
Ý kiến của UBND cấp tỉnh, thành về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất
Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.
Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung
Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư
Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có)
Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh, điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, điều lệ.

Hồ sơ đăng ký

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện thay đổi chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư – điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.