Giải thể công ty

Các trường hợp phải giải thể công ty:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục thực hiện

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký Doanh nghiệp thuộc Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Kết quả:
Thông báo về việc giải thể công ty nếu hồ sơ hợp lệ;
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Lệ phí nhà nước: Không thu phí

Thành phần hồ sơ

Bước 1: Công bố thông tin giải thể công ty

Thông báo về giải thể công ty
Quyết định giải thể công ty
Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (nếu là công ty cổ phần);
Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty (nếu là Cty TNHH hai thành viên trở lên);
Phương án giải quyết nợ (nếu có);
Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể

Thông báo về giải thể công ty
Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có);
Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Giải thể công ty