Giải thể công ty nước ngoài

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà các nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Đối với thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài – đây là thủ tục hành chính tương đối phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau. Dưới đây là một số hướng dẫn giải thể công ty nước ngoài trọn gói để các doanh nghiệp tham khảo và có những kiến thức giải thể công ty, doanh nghiệp một cách hợp lý.

Giải thể công ty nước ngoài

Hồ sơ giải thể công ty nước ngoài

Biên bản họp
Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có)
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.
Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu
Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các hoạt động bị cấm khi giải thể công ty nước ngoài

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp có các hoạt động sau:

Cất giấu, tẩu tán tài sản
Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp
Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp
Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản
Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

Các yêu cầu kèm theo

Hồ sơ được lập bằng tiếng Việt
Các loại giấy tờ từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công dịch sang tiếng Việt
Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền của nhà đầu tư thì khi thực hiện công việc phải xuất trình giấy ủy quyền kèm theo
Nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định Pháp Luật đầu tư và các quy định Pháp Luật khác có liên quan.