Tạm ngưng hoạt động công ty

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tạm ngưng hoạt động công ty

Khi có nhu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh thì phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư. Chỉ được phép tạm ngừng hoạt động kinh doanh ít nhất sau 15 ngày sau khi thông báo đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Thời hạn tạm dừng kinh doanh mỗi lần thông báo không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn, mặc nhiên doanh nghiệp được hiểu là sẽ hoạt động lại, và không phải làm thủ tục đăng ký hay thông báo với bất kỳ cơ quan nào.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
Nếu muốn tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh sau khi hết thời hạn tạm ngưng, Doanh nghiệp thông báo tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.
Trường hợp đăng ký hoạt động lại trước thời hạn: Chỉ được phép hoạt động lại trước thời hạn ít nhất sau 15 ngày sau khi thông báo đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Trách nhiệm Thuế, nộp hồ sơ báo cáo thuế khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nếu không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.
Người nộp thuế nếu tạm dừng kinh doanh trọn năm dương lịch thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế năm. Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Người nộp thuế nếu tạm dừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN nếu doanh nghiệp có chi trả cho nhập cho nhân viên.

Thành phần hồ sơ dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh (Nếu là Cty TNHH Một thành viên)
Biên bản họp, Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh
Của Hội đồng thành viên nếu là Cty TNHH hai thành viên trở lên
Của Hội đồng Quản trị nếu là Cty Cổ phần
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
Bìa hồ sơ