Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trình tự thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh;
Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;
Tiến hành cấp giấy chứng nhận mới cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với nội dung:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thay đổi hoặc bổ sung;
Thông tin đầy đủ và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên( Công ty TNHH), Chủ sở hữu công ty( Công ty TNHH 1 thành viên), Đại hội đồng cổ đông( Công ty Cổ phần), các thành viên hợp danh( Công ty Hợp danh).
Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Giấy ủy quyền( nếu có);
Tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu.
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tư vấn trước khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tư vấn lựa chọn ngành, nghề kinh doanh;
Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Tư vấn các quy định của pháp luật đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

Đại diện khách hàng tiến hành:

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các giấy tờ mà khách hàng cung cấp;
Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi;
Hướng dẫn Quý khách hàng làm việc với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Chi phí dịch vụ

Chi phí dịch vụ trọn gói và cố định, không phát sinh chi phí chìm

Thay đổi ngành nghề kinh doanh