Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, quyết định thay đổi, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014
Nghị định 78/2015/ NĐ-CP
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung đăng ký thay đổi trên giấy phép kinh doanh, cụ thể:

Tư vấn thay đổi tên công ty
Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website
Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ
Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty
Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty
Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty
Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện
Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh
Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan)
Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, quyết định thay đổi, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch đầu tư.

Điều kiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký trước đó như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, nghành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập (đối với công ty CP), vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn…

Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp
Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập, tỷ lệ vốn góp
Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông mới là cá nhân, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của cổ đông mới là tổ chức và quyết định
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế)
Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần)
Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác)
Bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến)
Báo cáo tài chính, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc, tổng giám đốc hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp phải thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án).
Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để Hoàng Gia thực hiện công việc.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Hoàng Gia về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bản sao chứng thực CMND của các cổ đông
Bản sao đăng kí kinh doanh
Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để Hoàng Gia thực hiện công việc
Bản sao điều lệ công ty.

Công việc chúng tôi thực hiện

Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD cho khách hàng
Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Nhận Giấy chứng nhận ĐKDN
Giao cho khách hàng Giấy chứng nhận ĐKDN và 1 bộ hồ sơ để khách hàng lưu.