Thay đổi tên công ty

Đối với việc đổi tên tiếng việt, công ty sẽ phải đổi lại không chỉ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả dấu công ty và giấy chứng nhận đăng ký thuế. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

Thay đổi tên công ty

Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp

Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Công ty có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó.
Đối với việc đổi tên tiếng việt, công ty sẽ phải đổi lại không chỉ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả dấu công ty và giấy chứng nhận đăng ký thuế. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
Chúng tôi tư vấn: Tư vấn chọn tên công ty, kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty khác, hoặc tên trái qui định pháp luật.

Hoàng Gia thực hiện các thủ tục thay đổi tên công ty:

Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu thay đổi tên tiếng việt);
Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty;
Tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế cho công ty (nếu đổi tên tiếng việt) hoặc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (nếu chỉ đổi tên tiếng anh và tên viết tắt).

Sau khi làm xong thủ tục chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách về hồ sơ và các giấy tờ cần thiết cho việc thay đổi tên, tiến hành làm thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử Quốc gia cho doanh nghiệp của quý khách.